JFK21 - Epidemiloven

Den ny epidemilov LOV 285 vedtaget samt BEK 362 fastsat

Ønsker du hjælp til at afgive en vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen -
mob: +45 55219923, email: Kristian.Larsen@jfk21.dk
LOV nr 285 af 27/02/2021 - også kaldet epidemiloven er vedtaget 26. feb.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285
Denne lov krænker en række internationale konventioner og menneskerettigheder samt grundloven, og gør Danmark til et permanent diktatur.

Desuden er BEK nr 362 trådt i kraft 10. marts hvor det tilføjes:
§ 1. Coronavirussygdom 2019 (covid-19) med den engelske betegnelse Coronavirus disease 2019 (covid-19) udgør en samfundskritisk sygdom efter epidemilovens § 2, stk. 4.
Vi lever nu i et 100% diktatur - ledet af sundheds-mafiaen.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/362

Følgende anonyme meddelelse til borgerne i DK blev sendt ud i form af flyverbreve i Danmark kort efter vedtagelsen af epidemiloven. Sidste gang flyverbreve blev uddelt i landet var under besættelsen i 1940-45.

BORGERMEDDELELSE
Meddelelse fra borger til borger til alle i Danmark:
Denne borgermeddelelse er nået frem til dig som et resultat af mange tusinde borgeres engagement i det fredelige og lovlige folkelige oprør mod indgrebene i vores alles frihedsrettigheder.
I pressen fremstilles et billede af modstanden mod epidemiloven og indgrebene i menneskerettighederne som en lille gruppe mennesker, ofte kaldet ”Corona skeptikere”, men det billede er falsk. Over hele Danmark er tusindvis af borgere i alle aldre fra alle samfundslag og med alle faglige, etniske, politiske og sociale baggrunde gået sammen for at kæmpe med lovlige og fredelige midler mod indgrebene i de frihedsrettigheder, som vi indtil den 11. marts 2020 tog for givet i vores land.
I et år har folket været underlagt indgreb i frihedsrettighederne i et ekstremt omfang, som har haft voldsomme og ødelæggende økonomiske, sociale, psykologiske og sundhedsmæssige konsekvenser for størstedelen af befolkningen og samfundet generelt.
Indgrebene har været ledsaget af en ensidig pressedækning med overdrevet fokus på smittetal, tendentiøse tilvalg af regeringsvenlige ekspertudtalelser, fravalg af de regeringskritiske ekspertudtalelser, stigmatiserende sprogbrug om de regeringskritiske røster i befolkningen og fravær af fokus på proportionalitetsprincippet.
Censurpolitikken på de sociale medier har skjult og slettet profiler, grupper og indlæg fra borgere, herunder sundhedsfagligt personale, der har stillet sig kritisk overfor indgrebene i frihedsrettighederne, den sparsomme og mangelfulde dokumentation for den sundhedsfaglige argumentation for indgrebene, samt den manglende opmærksomhed på de omfattende negative konsekvenser af indgrebene.
Vi står nu i en situation, hvor et flertal i Folketinget har vedtaget en epidemilov, som gør, at den juridiske beskyttelse mod vilkårlige indgreb fra myndighedernes side i vores privatliv og selvbestemmelsesret, som vi som borgere i et frit og demokratisk samfund før har haft, er ikke eksisterende. Myndighederne kan nu med hjemmel i loven blandt andet iværksætte tvangstest, tvangsisolation, tvangsbehandling, tvangsvaccination, tvangsudlevering af egne og andres private oplysninger alene på baggrund af, at en borger formodes smittet med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom. Epidemiloven står i skarp kontrast til menneskerettighederne og i særdeleshed til Oviedo-konventionen.

Uddrag af Oviedo-konventionen
Oviedo-konventionens artikel 5:
Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke. Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici. Den pågældende person kan til enhver tid frit trække sit samtykke tilbage.

Oviedo-konventionens artikel 10:
1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand.
2. Enhver er berettiget til at kende alle oplysninger, som er indsamlet om hans eller hendes helbred. Imidlertid skal enkeltpersoners ønske om ikke at få kendskab til sådanne oplysninger respekteres.
3. I særtilfælde kan der indføres lovmæssige begrænsninger i udøvelsen af de rettigheder, der er angivet i stk. 2, såfremt dette er i patientens interesse.

Oviedo-konventionens artikel 28:
Parterne i nærværende konvention skal sørge for, at grundlæggende spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med udviklingen inden for biologi og lægevidenskab, bliver underkastet passende offentlig debat, navnlig hvad angår relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger, og at deres eventuelle anvendelse gøres til genstand for passende drøftelse.
Epidemiloven, som blev vedtaget den 23. februar 2021, og det seneste års teststrategi og smitteopsporing har rejst adskillige grundlæggende spørgsmål, som angår relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger, og disse spørgsmål har ikke været underkastet passende offentlig debat, lige som deres anvendelse ikke har været gjort til genstand for passende drøftelse.

Fra den 1. marts 2021 er Covid-19, pandemisk influenza og en række andre sygdomme flyttet fra liste B, som er de øvrige smitsomme sygdomme, til liste A, som er de alment farlige sygdomme, og som udløser tvangsforanstaltningerne i epidemiloven. Dette er sket uden offentlig debat om de relevante lægelige, sociale, økonomiske, etiske og juridiske virkninger af Sundhedsstyrelsens beslutning om at flytte sygdommene. Der har ikke været offentlig debat om det sundhedsfaglige belæg for at flytte Covid-19 og de andre liste B-sygdomme til liste A, som bl.a. indebærer den afgørende kendsgerning, at Covid-19 har en dødelighed på 0,2-0,8%. Det er usagligt, uacceptabelt og med ekstremt alvorlige og skadelige konsekvenser for borgerne, at Covid-19 og de andre liste Bsygdomme pr 1. marts 2021 flyttes til liste A efter at have stået på liste B i et år eller længere tid uden at have været underkastet passende offentlig debat.
Epidemiloven er derfor moralsk og etisk forkastelig, og med en vis sandsynlighed er loven også juridisk forkastelig.
Mandag den 1. marts 2021 træder epidemiloven i kraft, og fra den dag og frem til den dag, hvor de folkevalgte igen får sikret borgernes rettigheder juridisk ved en ændring af epidemiloven, afhænger borgernes ret til respekt for privatlivets fred, boligens ukrænkelighed, den personlige frihed og retten til fri og lige adgang til at drive erhverv af gensidig respekt og ordentlighed fra de medborgeres side, som har til opgave at udføre epidemilovens tvangsmæssige indgreb.
I Danmark har vi tradition for et fredeligt og respektfuldt fællesskab. Lad os bevare og styrke vores fællesskab, selv om vores lands juridiske grundlag for den gensidige respekt imellem myndighedspersoner og borgere er sat ud af kraft med virkning fra den 1. marts 2021. Lad os stå sammen om hinandens værdighed og ret til et uforstyrret privatliv, uanset om vi er bange for at blive syge eller ej. Lad os stå sammen om vores fælles ret til oplysning og adgang til tal og fakta og til uafhængig, relevant evidens for sundhedsfaglige emner såvel som juridiske, økonomiske, sociale, etiske og psykologiske spørgsmål, så vi kan diskutere og danne os en mening på et reelt oplyst grundlag.

Er du ansat ved politiet, ved militæret, i sygehusvæsenet, i skolevæsenet, i plejesektoren, i et offentligt eller privat firma eller et andet sted, som har til opgave at medvirke til de tvangsmæssige indgreb i borgernes rettigheder, så har du et personligt ansvar for at medvirke til, at disse moralsk og etisk forkastelige indgreb ikke bliver udført over for dine medborgere. Tag ansvaret på dig og agér lovligt og fredeligt, så ingen borgere udsættes for tvang og indgreb mod deres vilje og uden deres samtykke.

Det kan du gøre:
1: Sig fra. Nægt at medvirke til tvang og indgreb i dine medborgeres rettigheder. Nægt at gå ind i dine medborgeres hjem uden deres tilladelse. Nægt at udsætte dine medborgere for sundhedsmæssige interventioner eller frihedsberøvelse mod deres vilje og uden deres samtykke.
2: Oplys dine naboer, venner, familie, kolleger og andre om epidemiloven og konsekvenserne, som epidemiloven har for borgernes privatliv, værdighed og selvbestemmelsesret.
3: Organisér evt. lovlige strejker, hvis du og dine kolleger oplever, at I presses til at udøve tvang overfor jeres medborgere i form af tvangstest, tvangsisolation, tvangsbehandling, tvangsundersøgelse, tvangsvaccination, tvangsudlevering af oplysninger osv.
4: Meld dig syg eller tag fri fra arbejde, hvis du véd, at du skal medvirke til tvang og sundhedsmæssige interventioner mod dine medborgeres vilje eller uden deres samtykke.
5: Skynd dig langsomt. Vær så længe om at forberede et smitteopsporingsbesøg hos en privat husstand, en tvangstest, en tvangsisolation, en tvangsvaccination eller et andet tvangsindgreb, så du ikke når at gennemføre tvangsindgrebet. Vær tilpas længe om det hver gang, så du aldrig når til at medvirke til sundhedsmæssige interventioner eller frihedsberøvelse mod dine medborgere uden deres samtykke.

Lad os vise historien, at Folket i Danmark stod sammen, da regeringen tog vores frihed og vores rettigheder. Lad os vise vores efterkommere, at Folket i Danmark ikke lod sig forføre til overgreb mod hinanden. Lad os vise fremtidens skolebørn, at Danmark var dét land, som viste verden, at vejen til frihed er brolagt med sammenhold, respekt for menneskerettigheder og personligt mod og ansvar.
Giv meddelelsen videre til dine medborgere. Du kan kopiere den og sende den som mail, sms eller msn-besked til dine kolleger, du kan printe den ud og dele den ud i postkasser i dit område, du kan sende den som læserbrev til aviser, du kan lave en live stream på din profil på de sociale medier, hvor du læser den op, du kan sende den til politikere, du kan stille dig op på gaden og læse den op, du kan printe den ud og hænge den op i din lokale dagligvarebutik, du kan printe den ud og give til de smitteopsporingsfolk, du måtte møde på din vej. Mulighederne er mange, brug dem!

OVIEDO Konventionen,
LOV nr 285 af 27/02/2021, Epidemiloven
BEK nr 304 af 27/02/2021, COVID-19 fastsættes som en liste A 'alment farlig sygdom'
BEK nr 362 af 09/03/2021, Covid-19 fastsættes som en 'samfundskritisk sygdom'

Herunder tidligere faser af behandling af epidemioven

Nedenfor flere videoer om den Epidemilov, der vil betyde et totalt farvel til alle frihedsrettigheder, og gøre Danmark til et de facto bolsjevistisk diktatur, hvor diverse teknokrater vil kunne handle fuldstændig vilkårligt som de måtte ønske. Man tror(/håber), at det er løgn. Det er det desværre ikke ikke.
Her er foreløbigt udkast til epidemiloven

Her kan du orientere dig og se (alt understreget) de væsentligste tekster i vores gennemgang af udkastet:
Læs here

EPIDEMILOVEN SKAL STOPPES!!!

Det har aldrig været vigtigere end nu at kæmpe.

Send stadig Notifikation/Forkyndelse om Ansvarspådragelse til de ansvarlige. 
Find mere information på Danmark Vaagner.

OPGAVE til DIG:
Her er listen, Link, over alle de organisationer, der skal give deres høringssvar i forbindelse med EPIDEMILOVEN inden Fredag den 13. november. (det er ikke en joke, det er fredag den 13.).
KONTAKT organisationerne nedenfor og noter deres svar om de bakker op om eller er imod Epidemiloven. Insister på at tale med en der har læst loven eller som er ansvarlig for at give svaret.
En lov der sætter samtlige danske frihedsrettigheder ud af kraft. Den kan "tilsidesætte anden lovgivning". 
"Private udbydere" kan internere personer, der er "formodet smittet" (altså uden symptomer) med en almen farlig eller en "samfundskritisk sygdom".
Definitionen på hvad der er en "samfundskritisk sygdom" bestemmer Sundhedsministeren og det er "ikke alene en sundhedsfaglig vurdering" men en "også en politisk vurdering".

Demonstration - Stop Epidemiloven

Den 4. og 13. november er der høring i Folketinget om Epidemiloven.
Vi skal dele flyers ud imod Epidemiloven, planlagt til at træde i kraft den 21. marts 2021, som de gjorde på Island med gryder, pander og grydeskeer.
Vi vil gå rundt om Christiansborg. Onsdag den 4., torsdag den 5. og fredag den 6. november, samt de 5 hverdage mandag den 9. hver dag til og med fredag den 13. november.
Den lov skal stoppes, den vil indføre et system hvor teknokrater vilkårligt kan tvangsteste, tvangsmedicinere, tvangsvaccinere og tvangsisolere på ubestemt tid hvem som helst, hver af de 45 personer udpeget i regionerne, samt et ukendt antal læger i de 100 kommuner måtte ønske. på en "formodning" om en smitte, altså man behøver ingen symptomer. Og de to kategorier: A som er meget dødelig, som SARS, MERS og Ebola og den meget smitsomme men ikke specielt dødelige som Polio, Influenza og Corona (ja corona er kategori B), men nu også en helt ny kategori, som hedder "SAMFUNDS-KRITISK SYGDOM". Og hvad det er for noget bestemmer Sundhedsministeren ikke nødvendigvis efter en sundhedsfaglig vurdering men efter en "POLITISK VURDERING".
Alle der ønsker at stoppe Epidemiloven er velkommen uanset om de tilhører en gruppe på facebook, en bevægelse eller et parti, der er imod Epidemiloven.

Epidemiloven gennemgås kort af cand.jur. Mads Palsvig.
Mads Palsvig - formand for JFK21

Epidemiloven vil rent juridisk gøre Danmark direkte til et bolsjevistisk diktatur.
Mads Palsvig - formand for JFK21

New Pandemic Bolshevik legislation in Denmark planned for March 2021.
Mads Palsvig - formand for JFK21

Epidemiloven gennemgås af Rikke Louise Andersen og Mads Palsvig.

Brev fra en række psykologer til Dansk Psykologforening
Brev fra en række psykologer til Dansk Psykolog Forening, 12. nov.

Angående høringssvar til det nye epidemilovforslag

Eftersom I repræsenterer os, jeres medlemmer, forventer vi at I er interesserede i vores holdninger. Forleden udsendte stabschef Brit Buchhave et spørgeskema med dertilhørende forklarings-video, beskrivende jeres interesse for hvor vi medlemmer ønsker at ressourcerne lægges fremadrettet. HER OG NU er vi flere og flere stemmer der ønsker (og faktisk forventer) at I forholder jer aktivt kritisk til det præsente epidemilovforslag som I er på høringslisten vedrørende høring over.

I må dels have en interesse i at udbrede kendskabet til lovforslaget blandt jeres medlemmer, og herefter kende vores holdning til det?! I har senest i dag, torsdag til at udtrykke den nødvendige røst til Sundheds- og Ældreministeriet, inden forslaget fra på fredag d. 13. november 2020 skal behandles i folketinget. Vi går ud fra at I prioriterer denne opgave langt højere end alle andre opgaver lige nu og senest i dag torsdag. Dette er langt mere akut end #metoo kampagnen som er den I umiddelbart har valgt at fokusere på.

Vi er en gruppe psykologer som mener, at vores faggruppe bør stå meget klart frem i offentligheden med en skarp kritik af lovforslaget. De psykologiske konsekvenser af indførelse af en sådan lov kan blive alt for omfattende til at vi som samfund har råd til dette. Én ting er den magtulighed der ville komme, ved at enhver borger kan isoleres på ubestemt tid, indlægges og behandles med tvang ud fra diffuse begrundelser. Det er helt uhørt i det danske demokratiske samfund. Utrygheden ved at det potentielt kunne ske for enhver, kan have psykologiske konsekvenser i sig selv. For de som loven i værste fald blev praktiseret over for; borgere som fx. blev indlagt mod deres vilje, medicineret og/eller vaccineret mod deres vilje mm. ville kunne udvikle posttraumatisk stress mm. med store omkostninger som følge. Både på menneskeligt og økonomisk plan. Hvad med børn, som bliver tvangssepareret fra deres forældre og tvangsfjernet fra deres hjem? Tvangsseparation, tvangsisolation og tvangsvaccination er det, som vores politikere er i gang med at implementere, hvis vi ikke siger fra, og det gør vi!

Hvem kan denne lovforslag vedrøre? En af de tre kategorier er “samfundskritisk sygdom”. Hvad er det for en kategori? I lovforslaget står der at denne “sygdom” kan bestemmes politisk. Hvad betyder det? Hvem bliver opfattet som “samfundskritisk syg”? Hvem bestemmer hvilke personer der falder i denne kategori? I dette lovforslag står der, at det er 45 personer i landet, der kan bestemme det. Eksempelvis en dyrlæge og en fra told og skat. Hvad er det for noget?

Hele den psykologiske samfundsforståelse forstyrres med den nye epidemilov. Vi ser allerede nu, med indførelsen af den midlertidige epidemilov den 17. marts i år, at borgere har udviklet sig til politifolk der er efter hinanden og indberetter hinanden. De der eksempelvis er fritaget for mundbind/visir jævnfør paragraf 4, og grundet persondatalovgivningen ikke skal fortælle deres personlige årsag til denne fritagelse, er ikke fritaget for deres medmenneskers domme. Sågar er holdninger om at det er okay at udøve vold på de, der ikke bærer mundbind blevet udtrykt på sociale medier for nylig. Der kan opstå panopticonske tendenser med selvjustits hvor borgere bliver usundt selvovervågende af frygt for at træde ved siden af hos “Big Brother”. Hvem tør risikere at blive afhentet og tvangsbehandlet som samfundstruende syg?

Vi ser mange af de politiske tiltag i det sidste halve år som en glidebane, og det nye epidemi lovforslag som dér hvor grænsen er nået. Med denne overtrædes menneskerettighederne (som formuleret i FN) på en lang række områder! Vi kan ikke som psykologer med vores videns-kompetencer se på at vores demokratiske og frie samfund undergraves med en sådan lov. Den må ikke behandles uden Dansk Psykologforening (på vegne af danske psykologer)s skarpe kritik og tydelige modvilje!

JFK21 - Jorden Frihed Kundskab
Kontakt

Kontor - København
Skodsborgvej 188A,
2850 Nærum
Ti.-lø. kl. 15:00-18:00
Email: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: 52 52 78 01

Kontor - Aarhus
Bindingsværket
Nørre Allé 22, 1. sal
8000 Aarhus C
fredag kl 17:00-21:00
Email: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: 91 80 41 06

Kontor - Sønderborg
Holtvej 10, 6470 Sydals
onsdage kl. 16:00-20:00
Email: sonderborg@jfk21.dk
Tlf.: 55 21 99 23

Kontor - Hadsund
Storegade 39, 9560 Hadsund
onsdage kl. 16:00-20:00
Email: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: 20 70 10 03

Website
Email: site@jfk21.dk

Følg Os