Partiprogram

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Copyright © All Rights Reserved

Jorden Frihed Kundskab Mærkesag Nr. 0

UDLÆNDINGE POLITIK

0 Først og fremmest skal det anerkendes at krigen mod terror, eller hvad som reelt er krigen imod Islam, som er startet på baggrund af adskillige løgne, bør stoppes øjeblikkeligt.

1 Der er nu mellem 70 og 80 millioner flygtninge på verdensplan. Halvdelen er kommet til siden ”krigen mod terror” startede for 15 år siden.

2 Krigsforbrydere skal for den internationale domstol i Haag.

3 Der skal betales erstatning til de stater, vi har bombet uden grund.

Når krigene stopper, så stopper flygtningestrømmene, og der kan skelnes yderligere mellem flygtninge og immigranter. Når krigene slutter, så skal flygtningene have mulighed for at komme hjem. Vi foreslår, at den krigsskadeerstatning, som den internationale domstol måtte påføre os at betale, eller som vi selv beregner os frem til i samarbejde med lokale regeringer fra de lande, vi har forbrudt os imod, må blive benyttet konstruktivt til at genopbygge de pågældende lande til mindst samme standard, som de havde, før vi indledte os på at støtte internationale banker, virksomheder, våbenproducenter og nefariske enkeltpersoners ulovlige angrebs – og plyndringskrige.

Vi foreslår, den benyttes til at genhuse flygtningene i deres hjemlande under ordentlige og værdige forhold. Vi foreslår, den benyttes til at skabe lokale arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som stilles til rådighed for dem. Vi foreslår en årlig borgerdividende eller stipendie i en årrække indtil lang tid efter krigene er stoppet, og de har genopnået et værdigt liv.

4 Der skal anlægges en utilitaristisk holdning til flygtningespørgsmålet. Hvor hjælper man flest mennesker for pengene. Vi mener man bør fokusere på at hjælpe i nærområderne. Man kan hjælpe adskillige flygtninge i nærområderne for samme beløb, som det koster samfundet pr. flygtning i Danmark. Vi ønsker, at der i Danmark bliver lavet en tilsvarende undersøgelse, som en man har lavet i Norge, der belyser, hvor meget en flygtning koster i Danmark, sammenlignet med hvor meget, det koster at hjælpe i nærområderne.

Man bør hjælpe med at forbedre forholdene i flygtningelejrene og udelukke ekstreme islamister, kriminelle, voldtægtsmænd og voldsforbrydere.

5 Efter 50 år med immigration og uendelige integrationsprojekter fungerer integrationen stadig ikke optimalt i Danmark. De flygtninge, der skal have ophold i Danmark, skal hovedsageligt være familier, fordi de er lettere at integrere end enlige unge mænd. Vi er tilhængere af familiesammenføringer, fordi det er umenneskeligt at splitte familier op.

6 Danmark skal anerkende sit ansvar for deltagelse i ulovlige angrebs – og plyndringskrige, sige undskyld offentligt for vores forbrydelser, alle løgnene, der er blevet præsenteret for den danske befolkning skal afsløres, de ansvarlige herfor skal straffes behørigt, og Danmark skal betale fuld krigsskadeerstatning til de lande, som vi har påført fysisk, menneskelig og materiel skade.

7 De flygtninge, vi tager til landet, bør fordeles så meget som muligt over hele landet. De skal ikke som nu placeres i ghetto’er.

Forældreløse børn eller blot børn, der er kommet hertil alene, skal hurtigst muligt i statssuperviseret familiepleje. Der skal, dog først undersøges om de har den alder, som de oplyser.

Der er forsvundet 450 flygtningebørn alene i Danmark og over 10.000 i Tyskland. Det må IKKE ske!

8 Sagsbehandlingstiden skal ned fra i dag ofte op imod 3 år til 3 måneder. Der skal skabes trivsel for flygtningene, de skal vide, hvad planen er, enten midlertidig eller permanent. Den bedste plan er, at de kan vende tilbage til deres fædreland, når det passer dem. Mens de er her, skal de have adgang til arbejdsmarkedet og uddannelse.

9 Der arbejdes på, at sikre immigranter, der vender hjem, får et værdigt liv efter deres kulturs forskrifter. Beløb fra krigsskadeerstatningen benyttes til at bygge boliger til dem, skaffe arbejdspladser, uddannelse og en borgerdividende/stipendie i mange år efter, at de er vendt hjem.

10 Enhver bandeaktivitet skal bekæmpes til lovens fulde bogstav, og udlændinge skal behandles som danskere, lige for loven.

Alle beviseligt kriminelle bander forbydes ved lov, både rockerbander og indvandrerbander og blandinger af de samme. Ved gentagen bandeaktivitet sendes alle medlemmer i fængsel, eventuelt på Grønland langt inde på indlandsisen eller på en øde vindblæst ø på Færøerne, hvor der er højere til loftet, friskere luft og bedre mulighed for at komme lidt væk og genvurdere sin situation og tilpasning til det danske samfund. Her bør der ikke være adgang til internet og film pånær få gange om ugen. Der bør være rig adgang til litteratur og sportsfaciliteter. Dette er ikke for, at de skal blandes med eller belaste vore grønlanske og færøske medborgere i offentligheden og i det civile samfund.

11 Personer, der opfordrer til vold og folkemord, straffes til lovens fulde bogstav, og de organisationer og sekter, de tilhører forbydes i Danmark.

12 Al samhandel ophører med lande, der har slaver og middelalderlige love, der f.eks. tillader at stene kvinder.

13 Vi skal ikke følge en kvote, men selv bestemme hvor mange flygtninge vi tager ind. Set i lyset af vores deltagelse i bombetogter, bør vi tage relativt flere end f.eks. Tjekkiet og Rumænien, som ikke har deltaget i 5 krige, som Danmark har. På den anden side bør vi ikke tage så mange flygtninge ind, at vi mister vores nationale indentitet.

Og når Danmark har besluttet et antal, for eksempel 5.000 eller 10.000 om året, så kan det ikke overstiges.

Det noteres, at undersøgelser viser, at man i Holland vil kunne hjælpe 14 gange så mange flygtninge i nærområdet som i Holland. I Norge er tallet hele 40 gange. Det giver således ikke meget økonomisk logik, at tage flygtninge til landet overhovedet.

14 Hvis Folketinget vælger, at tage flygtninge til landet bør man selv tage til flygtningelejrene og udvælge, hvem man vil have til landet. Det kunne være familier, forældreløse børn eller eventuelt syge, der har brug for behandling.

Under ingen omstændigheder kan vi tage imod flygtninge eller immigranter, der ønsker at indføre sharia love i Danmark eller ikke ønsker at tage afstand fra sharia. Disse mennesker har også krav på værdig behandling, den bør blot gives i nærområderne.

15 Alle flygtninge skal naturligvis acceptere og respektere vores demokrati, traditioner og kultur, og kan ikke stille krav om, at vi skal ændre den/dem.

Der er religionsfrihed i Danmark. Det skal forklares, at det er frihed til at tro, hvad man vil privat, eller i sin kirke, synagoge eller moske. Religionsfrihed er ikke frihed til aggressivt at prædike sin religion offentligt og stille krav om, at andre partout skal have samme religion, klædedragt, spisevaner, højtider og traditioner.

Flerkoneri er forbudt i følge dansk lovgivning, ligeledes er ægteskab med børn under 18 år forbudt. Ægteskab med børn under den seksuelle lavalder er pædofili, strengt forbudt og straffes altid med ubetinget fængsel. Dansk lovgivning gælder for alle statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark. Der er lighed for loven, det vil sige alle straffes efter lovens bogstav uanset etnisk og religiøs baggrund.

16 Medier, der bevidst lyver om indvandringsspørgsmål, straffes med bøde. I særligt grove eller gentagne tilfælde straffes de ansvarlige personer med fængsel.

17 Der bør i stigende grad skildres mellem flygtninge og emigranter. Vi kan ikke tage alle ind fra fattige lande, som forståeligt nok ønsker at flytte til et rigt land. Alle har ret til et værdigt liv i tryghed, men ikke alle har ret til en dansk levevis. Vi er kun godt 5 mio mennesker, der er mange milliarder mennesker, der potentielt gerne ville til Danmark. Det kan ikke lade sig gøre.

18 Vi vil støtte alle U-lande med information om, hvorledes man styrer sin egen pengeskabelse, og dermed at få en folkeejet nationalbank, og en pengemængde de selv kan afgøre størrelsen på, uden at spørge den tidligere kolonimagts privatejede centralbank. Så bliver der så gode økonomiske forhold i hjemlandene, at der er tale om et mere reelt/lettere valg for flygtningene og immigranterne om at vende tilbage.

Gaddafi’s Libyen var et eksempel andre lande med fordel kunne tage ved lære af.

19 Al gæld fra lande med BNP på under USD 10.000 pro capita eftergives. Den 3. verden har allerede betalt langt mere i renter, end de oprindeligt har lånt. Desuden er lånene ofte blevet brugt på prestigeprojekter til gavn for den rige kollaborerende del af befolkningen i landet, og udført til overpris af virksomheder fra långivers nation.

20 Fremover er ethvert lån fra IMF og World Bank naturligvis rentefrit, ellers er der ikke tale om økonomisk hjælp, men udplyndring og rekolonisering.

21 Man kunne tilbyde et vist antal scholarships til unge mennesker fra den 3. verden for at forbedre interpersonelle og internationale relationer med den 3. verden.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nummer 1 "SÆT PENGENE FRI" = Folkeejet Nationalbank

Økonomisk politik

1.Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter. (DKK 80 Mia pr år).

i. (Se forslaget på Island: ’Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland’ https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf.

b. Alle borgere får en konto og en aktie direkte i en Folkeejet Nationalbank. Således kan alle indskudsordninger, statsgaranti og statsstøtte til privatejede banker ophøre. Ved fremtidige bankkriser kan banker således gå konkurs som alle andre virksomheder uden at vælte hele samfundsøkonomien.

c. Ens nuværende privatejede bank kan man give fuldmagt, således at alt i praksis bliver som nu med PBS og internetbank.

d.Statens indtjening ved at udstede landets penge (DKK 80 Mia) fordeles ligeligt til befolkningen i form af borgerdividende.

i. 2% af BNP (DKK 2.000Mia 2015) skabt som vækst plus 2% skabt som inflation.

ii.I alt ca. DKK 1.200 pr måned per dansker. Børn og voksne.

e. Penge skabt som gæld af bankerne (ca DKK 1.045 Mia) omlægges til Statslige penge over 12 år (DKK 87 Mia pr år i 12 år) og udbetales som borgerdividende direkte til borgernes konto i den Folkeejede Nationalbank.

i. I alt ca. DKK 1.300 pr måned per dansker. Børn og voksne. (I 12 år indtil alle de bank producerede penge som gæld med rente er konverteret til Statslige rentefrie penge uden gæld).

f. Finanstilsynet gøres uafhængigt af økonomiske interesser og må ikke høre under og ej heller finansieres af banksektoren. Desuden vedtages at et flertal i Finanstilsynet kommer fra sektorer udenfor banksektoren.

-------------------------------

KOMMENTAR:

"Pengeskabelsen skal komme alle ligeligt til gode". Vi har beregnet det konservativt til kr 2.500 per borger per måned, skattefrit.

Ideen er baseret på Frossti Sigurjonsson rapport på Island.

Man kunne se på at give flygtninge, der vender hjem borgerdividende i en årrække, som kompensation og erstatning for de ulovlige krige Danmark har deltaget i, og samtidig for at sikre en værdig hjemvenden for de der måtte ønske, at tage tilbage og deltage i genopbygningen af de lande, et enigt Folketing besluttede at destruere. En genopbygning som JFK21 – JordenFrihedKundskab mener, at vi bør deltage i som erstatning for de ulovlige handlinger i form af angrebs – og plyndringskrige, som et enigt Folketing valgte at sende vores bombefly og soldater afsted og deltage i. Til trods for et klart flertal i befolkningen IMOD disse uhyrlige morderiske destruktive menneskefornedrende krige.

------------------------------

Her en video af et foredrag om Pengeskabelsen:

1. del Mads Palsvig København 28 oktober 2016

https://www.youtube.com/watch?v=bNjVQo_IvRY

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

Mærkesag nr 2. "Folkeejet realkredit-instituion udsteder realkreditlån til 0%-rente".

Mennesker må ikke betale renter

i. men må gerne modtage renter fra virksomheder. (Danskere betalte DKK 200 mia i renter, bidrag og gebyrer i 2013).

ii. Det står fortsat virksomheder frit for at vælge, hvorledes et økonomisk afkast fordeles mellem investorerne, som enten variabel dividende + potentielle kursstigninger eller fast rente.

iii. Hvis mennesker kautionerer for et firma, kan man ikke hæfte for den del, der går til renter.

b. En ny Folkeejet Nationalbank udsteder rentefrie realkreditlån til alle fysiske personer/mennesker. (F.eks 90% op til en mio, 80% op til 2 mio og 70% for alt over 2 mio). (Et realkreditlån på DKK 2.000.000 vil over 30 år koste DKK 5.555 per måned).

i. Ved tilstrækkelig friværdi vil det være muligt at få afdragsfrihed i en periode, f.eks. i tilfælde af arbejdsløshed.

ii. Virksomheder/fiktive personer finansieres fortsat på markedsvilkår.

c. Den folkeejede Nationalbank kan også udstede billån og kassekredit efter nærmere definerede formler/regler. (F.eks. 30% udbetaling i billån og 1 – 3 gange månedsløn kassekredit, hvis god kreditvurdering og accept af modregning i borgerdividende).

d. Mængden af kontanter i samfundet fordobles med DKK 10 Mia om året i 5 år. Indtjeningen herfra (ialt DKK 50 Mia) tilføres Finansministeriet. Virksomheder må gerne modtage kontanter, men ikke bruge kontanter i samfundet. (Dette tiltag forventes ønskeligt på grund af stærkt forøget vækst for mindre virksomheder i den private sektor).

-----------------------

KOMMENTAR:

Denne er stor og i økonomisk forstand af samme størrelse og måske større end mærkesag nr 1 vedr. pengeskabelsen. En væsentlig del af de DKK 200 Mia danskerne betaler i renter forsvinder ud af landet. Denne mærkesag vil øge samtlige danskeres levestandard betragteligt.

Man kunne se på, som del af planen om at give flygtninge en mulighed for en værdig og anstændig hjemvenden, at udstede 0% - rente realkreditlån til dem, således at de kan få et pænt hjem, som de fortjener, som kompensation for de kriminelle ulovlige plyndringskrige et enigt Folketing sendte Danmark ud i.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 3. "Borger-dvidende" + effektivisering af overførselsindkomstområdet.

Beskæftigelsespolitik

3. Borgerdividenden fra Pengeskabelsen slås sammen med de nuværende omkostninger på overførselsområdet til et fast minimumsbeløb ens for alle, og dermed afløses kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse og andre overførselsindkomster med fuld kompensation. (Overførselsområdet udgør DKK 300 mia). Det vil betyde et Garanteret Minimumsbeløb til alle over 18 år på ca. DKK 10.000 pr måned efter skat. (Dette er ikke borgerløn, men udelukkende en forenkling af reglerne, og hele provenuet herfra benyttes til at løfte minimumsbeløbet til modtagerne af velfærdsydelser. Personer der modtager større beløb i dag, som for eksempel handicappede, vil bevare samme ydelse. SU-reglerne ændres ikke, idet studerende har lov til at arbejde ved siden af, reglerne om loft på indtjening for studerende fjernes).

--------------------

KOMMENTAR:

Det er vigtigt, at der er tale om "Borger Dividende" og ikke "Borger Løn", fordi vi har ordet "Frihed" i vores parti navn. Borger Dividende anerkender borgeren som det væsentligste og over staten og ved at give borgeren e j e r s k a b over pengeskabelsen fremfor staten, demonstreres for een gang skyld det faktum, at staten er alle os borgere i f æ l l e s k a b. "Borger Løn" indikerer at borgerne er u n d e r staten og taknemmeligt modtager almisser.

Der er STOR forskel på at modtage almisser og dividender!

Spørg Mærsk hvad han helst vil kalde sine olieindtægter.

Borgerdividenden fra pengeskabelsen betales til alle. Fordi alle har lige ret til den.

Men den enorme økonomiske besparelse ved at forenkle overførselsindkomstområdet skal kun komme de nuværende modtagere af overførselsindkomster til gode.

Vores skattepolitik vil rigeligt kompensere alle de danskere, der er i arbejde, og de der eventuelt ønsker at åbne selvstændig virksomhed.

Fjernelsen af så meget af bureaukratiet som muligt og forenklingen af reglerne på overførselsområdet, skal 100% komme de laveste satser på overførselsområdet til gode.

Dette vil være stærkt medvirkende til at sikre alle et værdigt liv.

Jorden er rig. Specielt hvis vi holdt op med at støtte politikere og virksomheder, som beviseligt destruerer den. Men mere om det i andre af vores mærkesager.

Man kunne se på, hvor mange penge Danmark sparer ved at flygtninge vender tilbage til de lande, vi ulovligt har tæppebombet, og så give disse gode mennesker fuld kompensation i en årrække, eventuelt som direkte økonomisk kompensation, men også til genopbygning, uddannelse og arbejdspladser. Måske kunne man bygge på erfaringer fra Kibbutzer i Israel.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 4. "Menneskeret at have et sted at bo."

Boligpolitik

4. Det er en menneskeret at have et sted at bo. Staten/kommunen/sognet stiller en rimelig bolig til rådighed om nødvendigt.

-------------------

KOMMENTAR:

Der har været enorme værdistigninger på fast ejendom, som har givet enorme økonomiske gevinster til både privat personer, private og offentlige virksomheder og det offentlige.

Men ikke alle har nydt godt af disse økonomiske gevinster. Oftest er det netop de hjemløse, som ikke har fået del i disse samfundsskabte gevinster.

Hvordan kan det være, at et land som Danmark ikke er i stand til at sikre alle borgere et sted at bo? Selvfølgelig har Danmark råd til det. Det burde ikke tage mange måneder at bygge de relativt få ekstra boliger, der skal til.

Det bør simpelthen være således, at enhver borger kan henvende sig til kommunen og sige, de er boligløse. Det bør være helt irrelevant og uvedkommende for det offentlige om boligmanglen, skyldes skilsmisse, at man er 18 år og myndig eller andet.

Selvfølgelig har Danmark råd til at alle kan have et sted at bo.

Det er en menneskeret at have et sted at bo. Også de flygtninge fra lande vi ulovligt har tæppebombet. Derfor er det vores ansvar, at de flygtninge der vender hjem, har en anstændig bolig.

http://www.zerohedge.com/news/2017-03-04/house-was-3d-printed-under-24-hours-cost-just-10000

Et eksempel kunne være et BioDome. De koster mindst 30% mindre at bygge pr kvm og bruger 50% mindre energi.

http://jyllands-posten.dk/livsstil/bolig/ECE9310873/byg-dit-eget-baeredygtige-kuppelhjem-paa-kun-6-timer/

http://www.dr.dk/nyheder/indland/interview-socialministeren-vil-have-flere-penge-til-hjemloese-men-har-ingen

--------------------

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 5. "Selskabsskat afløses af 1% omsætningsafgift på digitale penge transaktioner."

Skattepolitik

5. Omsætningsafgift (1%) på alle digitale penge transaktioner ind og ud af danske bankkonti.

a. afløser selskabskatten. (I dag betales selskabsskat næsten udelukkende af mindre danske virksomheder. Udenlandske virksomheder benytter sig af reglerne om ”Transfer Pricing” til at undgå at betale selskabsskat).

--------------------

KOMMENTAR:

NB: Dette forslag er indkomstneutralt for statens indtægter.

Selskabsskatten afskaffes, det vil give flere selvstændige, flere virksomheder og flere jobs.

Selskabsskatten erstattes af en digitalomsætningsafgift på 1% på alle digitale pengetransaktioner, dette vil forårsage at alle virksomheder og personer, der har økonomisk aktivitet i Danmark, bidrager ligeligt til fællesskabet.

Idag betales en uforholdsmæssig stor andel af selsskabsskatten af mindre danske virksomheder, mens især store udenlandske virksomheder i stor udstrækning benytter sig af de meget lempelige regler for transferpricing og facturing imellem internt forbundne virksomheder til således at minimere deres skattebyrde i Danmark.

Man kunne eventuelt dedikere en mindre del af den digitale omsætningsafgift til genopbygningen af de lande, vores Folketing ulovligt har tæppebombet, og deltaget i myrderierne på opimod 4 mio mennesker.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 6 SKATTE-POLITIK "OMS i stedet for MOMS"

6. OMS genindføres og

• a. afløser MOMSen. (således minimeres administrationen ved indgående og udgående moms. OMS’en kan ikke trækkes fra, men betales automatisk digitalt ved alle i dag momspligtige transaktioner).

• b. En sats på 10% - 15% estimeres at ville kunne give samme provenu som Moms’en. (Specielt når medregnes at internationale kriminelle ikke længere kan få udbetalt et to-cifret mia-beløb hvert år fra Told & Skat ved at indberette fiktive fakturaer med fiktive fradrag).

---------------------------------

KOMMENTAR:

Største forskel på OMS og MOMS er, at OMS ikke kan trækkes fra, og betales således hver gang, der i dag betales MOMS.

Dette vil minimere omkostningerne på bureaukrati og regnskab. Og de mange dygtige regnskabskundige personer i landet vil fremover kunne bruge sin tid på at skabe værditilvækst i samfundet i stedet for som i dag, hvor alt for meget tid går til at unødvendig administration skabt af et alt for bureaukratisk system.

Der vil være mange flere arbejdspladser, specielt for regnskabskyndige, som de mange nye mindre danske virksomheder vil efterspørge, som vigtige medarbejdere eller konsulenter, når vi "sætter pengene fri" og antallet af mindre virksomheder og selvstændige vokser dramatisk, som en naturlig konsekvens af mærkesag nr 1, nr 2, og nr. 5 .

Denne regel om genintroduktionen af OMS er specielt vigtig, fordi som ved selskabsskatten, så vender MOMS-systemet i den grad den tunge ende nedad, og specielt den administrative byrde belaster mindre virksomheder uforholdsmæssigt meget.

Herudover vil det også kunne give prisfald på flere ydelser, i det mange virksomheder der i dag skal lægge 25% oveni prisen, vil kunne nøjes med kun 10% - 15%. Specielt den økonomiske gevinst på mindre administration vil forårsage en stor besparelse for danske virksomheder, hvoraf en del vil bliver sendt videre til forbrugerne.

NB! Forslaget er naturligvis indkomst neutralt for statens finanser. OMS - procenten skal således tilpasses et indkomst niveau, der i dag svarer til indkomsten fra MOMS'en.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 7 Indkomstskatten fjernes gradvist.

7. Indkomstskatten fjernes

• a. I stedet forhøjes arbejdsmarkedsbidraget til effektivt 33% af indkomster over DKK 120.000.

• b. Idet bundfradrag for arbejdsmarkedsbidrag indføres og sættes til DKK 120.000.

• c. Således forsvinder værdien af personlige fradrag og alle mennesker får en marginal skatteprocent på 33% ( 50 til skat+100 i indkomst= 50/150 = 1/3 = 33%) af indtægter over DKK 120.000. (0% op til DKK 120.000).

• d. Det er målet at arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes fuldstændigt, i takt med at de Offentlige Finanser forbedres.

Således bør mennesket hverken betale rente eller indkomstskat på sigt. Virksomheder, ressourcer og forbrug beskattes i stedet.

-------------------

KOMMENTAR:

Indkomstskat blev i sin tid indført for at finansiere krig. Vi ønsker absolut ikke at føre krig på nogen måde med undtagelse af selvforsvar, hvis vi bliver angrebet.

Vi ønsker at fjerne indkomstskatten, da det begrænser menneskets frihed til at råde over sin egen tid og produktion.

I stedet mener vi man bør beskatte forbrug, resourser og digitale pengetransaktioner.

I første omgang laves blot en omlægning, således at værdien af alle fradrag bliver til 0%. Og derpå en flad skatteprocent på effektivt 33% af indtægter over kr 120.000. Denne skat nedsættes løbende indtil den rammer 0%.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag Nr 8. Nul Ejendomsskat - til at begynde med op til DKK 1 Mio per myndig borger.

8. I takt med at overskuddet på Statsbudgettet vokser fjernes ejendomsskatterne på fast ejendom op til en værdi af DKK 1 mio pr person over 18 år.

---------------------------

KOMMENTAR:

JFK21 - JordenFrihedKundskab vil fjerne beskatningen fra indkomst og ens primære bolig til beskatning af forbrug, resourcer og digitale pengetransaktioner.

I et samfund med menneskets Frihed i centrum er det vigtigt, at man har retten til at eje sin primære bolig uden en beskatning, som dybest set kan tvinge een fra hus og hjem.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 9

9. Grønne afgifter på EL og Vand halveres.

a. Det tabte provenu herfra søges geninddrevet af en NY Grøn Afgift på alle firmaer, der opererer i Danmark, ligeligt fordelt efter en fordelingsnøgle målt på firmaernes omsætning i Danmark de seneste fem år.

---------------------

KOMMENTAR:

Vi mennesker bliver fyldt med løgne af korrupte politikere og udenlandsk ejede "frie" vestlige medier om, at det er os mennesker, der er skyld i al den forurening, global opvarmning og destruktion af kloden, der foregår i alarmerende omfang!

Det er beviseligt løgn!

Det er virksomhederne, der er skyld i langt hovedparten. Især de store multinationale selskaber.

Derfor mener vi i JFK21 - JordenFrihedKundskab, at det er på tide at virksomhederne betaler halvdelen af omkostningerne. Vi mener også, at virksomheder, der begår forbrydelser imod menneskeheden, skal tvangslukkes øjeblikkeligt. De skal ikke længere blot have mulighed for at betale sig fra det, når de en sjælden gang bliver fanget.

NB! Som alle andre forslag fra JFK21 - JordenFrihedKundskab er dette forslag indkomstneutralt.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 10 Antallet af kommuner forhøjes tilbage til 300 og 1756 sogn genoprettes som økonomiske enheder i form af lokalråd.

Indenrigspolitik

10. Antallet af regioner eller amter skal øges til 20, og antallet af kommuner forhøjes til 300. Kommunerne opdeles i lokale enheder med i alt 1756 lokalråd, der skal medvirke aktivt til samfundets drift. Alle beslutninger træffes så lokalt som muligt.

• a. Ca. 35 arbejdspladser foreslås udlagt fra Stat og Kommuner til hvert Lokalråd administration.

• b. Posthusene genåbnes med mindst et i hvert sogn, hvor man kan have sin Folkeejede Nationalbankkonto. (Således flere arbejdspladser på landet, hvor folk bor, hvilket også sparer CO2, idet der bliver mindre transport mellem hjem og arbejde).

• c. Borgerne får frit valg mellem virtuel service eller fysisk service af offentlige myndigheder.

• d. Med ovenstående økonomiske politik vil der komme øget aktivitet og beskæftigelse i det private erhvervsliv. Således søges administrationen i den offentlige sektor nedbragt ved naturlig afgang.

• e. Øget fokus i den offentlige sektor på overførsel af jobs fra ”kolde hænder” til ”varme hænder”. Det vil sige fra administrationen af et indtil nu stadigt stigende kompliceret regelsæt til flere jobs i aktiv service af borgerne.

• f. Der vil være øget adgang til deltidsjobs i den offentlige sektor. Flekstid, nedsat tid og 7/7 ordninger (7 dage arbejde og 7 dages fri) bør også gives som mulighed til de ansatte, hvor det er muligt.

KOMMENTAR:

Denne mærkesag er ekstremt vigtig for menneskets frihed.

Ved decentralisering vil kvaliteten af den offentlige service blive forbedret markant, fordi det hele bliver meget mere overskueligt, og de, der yder servicen, er tættere på borgeren, hvilket vil gøre det lettere at yde en god service.

Ligeledes vil gennemsigtigheden i kvaliteten af den offentlige service bidrage til at resourcerne bliver benyttet med større indsigt, og dermed nemmere for alle lokalt at træffe beslutninger om, hvilke opgaver der er vigtigst for hvert enkelt lokal samfund.

Denne mærkesag vil gøre mere for integrationen af flygtninge og immigranter, end hvad vores politikere har gjort med de sidste 40 år fejlslagne integrationspolitik. Fordi det vil give de enkelte sogn/lokalråd mulighed og økonomisk råderum/frihed til at tilpasse regionale og lokale forhold og langt bedre have mulighed for at integrere de flygtninge og immigranter, der måtte ønske at blive i Danmark. Et land der med vores krigshandlinger ikke har fortjent dem, men bør byde dem velkommen og behandle dem mere end anstændigt.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 11 Krav om Habilitet indføres i Danmark..

11. Hvis en borger ønsker at klage over en modtaget service fra en offentlig eller privat virksomhed, vurderes klagen fremover af en instans, som ikke er inhabil. Pågældende instans skal have et flertal af sine medlemmer fra andre sektorer end den, der klages over. Denne opgave kunne varetages af en jury udpeget af Borgerombudsmanden.

KOMMENTAR:

I dag er foreligger der inhabilitet i stort set alle forhold, hvor en borger klager over en service modtaget fra enten en offentlig eller privat service udbyder, idet klagen som regel behandles af kolleger til den, man har klaget over. Dette er definitionen på et samfund, der prioriter inhabilitet fremfor habilitet.

JFK"1 - JordenFrihedKundskab vil indføre krav om habilitet, idet vi værdsætter det enkeltes menneskes ret til en retfædig og upartisk bahandling i alle livets forhold.

Eksempler:

Hvis man klager over en læge, skal det fremover ikke være et råd udelukkende bestående af læger, der vurderer klagen, men der skal være et mindretal af læger i det relevante organ, som man kan benytte til specifikke for sagen nødvendige faglige spørgsmål..

Hvis man klager over politiet, skal der ligeledes være et flertal af personer, som ikke er tilknyttet ordensmagten til at vurdere sagen.

Det samme gælder Finansrådet og alle andre lignende forhold.

Borgeren har simpelthen altid krav på, at de der vurderer en klage ikke er inhabile.

Dette er vigtigt for alle menneskers frihed i et frit samfund.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 12 Løgnagtige politikere ekskluderes.

12. Lettere adgang til folkeafstemninger og således mere direkte demokrati forsåvidt angår de vigtigste beslutninger.

• a. Politikere, der stemmer stik imod det, de har lovet under valgkampen, kan ekskluderes af folketinget og påføres bødestraf.

• b. Politikere må ikke benytte private emails i embedsmedfør.

• c. Virksomheder forbydes enhver form for lobbyisme. Demokratiet er kun for mennesker.

KOMMENTAR:

Grundlovens paragraf, om at politikere "kun er bundet af sin overbevisning", er i den grad blevet brugt til at minimere det danske folkestyre.

Der er et demokratisk underskud i Danmark, hvor politkerne er totalt utilregnelige. De lover et før de kommer i Folketinget, hvorpå såsnart de er inde under diverse påskud, så stemmer de ofte stik imod, hvad de har lovet før valget.

Naturligvis vil flere folkeafstemninger og direkte demokrati, hvor det er praktisk muligt være en stor forbedring i retning af mere decentralisering og folkestyre.

Demos er græsk og betyder folk. Et demokrati skal kun være for mennesker og ikke for virksomheder, derfor forbydes det at virksomheder laver lobbyisme.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 13 Medlemsskab af loger forbydes for bl.a. politikere.

13. Medlemsskab af loger forbydes alle medlemmer af folketinget, ledende personale i administrationen, ved domstolene og alle ansatte ved politiet og militæret.

• a Ingen Loger skal have fast sæde i FN.

KOMMENTAR:

Befolkningen skal være helt sikker på at politikere, dommere og ledende personale i centraladministrationen og politiet og militæret er habile, tjener borgerne og ikke har nogle skjulte agendaer.

Derfor forbydes medlemsskab i hemmelige loger, med hemmelige regler og hemmelige målsætninger og codex at lede befolkningen.

Det er således et krav om at alle i disse stillinger skal offentliggøre eventuelt medlemsskab i en sådan hemmelig loge og forsikre befolkningen, at de har meldt sig ud, før de kan søge offentligt hverv.

En hemmelig loge er ikke en erhvervsforening, hvor man for eksempel mødes een gang om ugen og drøfter samfundsrelevante emner. Man kan sagtens fortsat være en del af almindeligt foreningsliv og have offentligt hverv.

En hemmelig loge er en forening af mennesker med hemmelige regler, som først bliver stillet til rådighed for medlemmerne i takt med anciennitet og de stiger i graderne. Det er også en forening, hvortil medlemmerne sværger 100% troskab. Og at logereglerne er vigtigere end velfærden af en selv, sin familie og sit land.

Det sidste forårsager inhabilitet, og er totalt uforeneligt med at kunne besidde offentlige hverv.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 14. Danmark kan ikke deltage i angrebskrige.

Udenrigspolitik

14. Danmark kan ikke deltage i krige, medmindre et flertal i befolkningen har afgjort det ved en folkeafstemning + efterfølgende godkendt ved et flertal i FN. Danmark kan naturligvis forsvare et direkte angreb.

• a. Alle der stemmer for at angribe et andet land stiller sig til rådighed for militærtjeneste.

• b. NATO-landene pålægges i fællesskab at betale for en fuldstændig reetablering af ødelagte bygninger og natur i de lande, de har angrebet - såvidt muligt med brug af lokalt erhvervsliv. • b. NATO-landene hensætter passende beløb til investering i studier i, hvorledes man renser naturen for effekten af våben, man har brugt med ”Depleted Uranium bullets”/forarmet uranium kugler/raketter.

• c. Alle lande - også NATO-landene - skal overholde Genève-Konventionen for krigsførsel.

• d. Borgere fra alle lande - også NATO-landene - skal kunne retsforfølges for krigsforbrydelser ved den internationale domstol i Haag.

• e. Økonomiske sanktioner mod lande med tortur og dødsstraf.

KOMMENTAR:

Det er skammeligt, at Danmark har deltaget i samtlige beviseligt ulovlige, krigsforbryderiske, plyndringskrige startet af USA og NATO i de sidste 15 år. Alle disse krige har det tilfælles, at de er blevet startet på en intens kampagne af beviselige medieløgne. Det må slutte, og der skal nedsættes en kommission, der undersøger, om der er foretaget tilstrækkeligt med kriminelle handlinger til at sigtelse kan rettes for den internationale domstol i Haag. Dette gælder helt specifikt politikere og ledende personale i medieverdenen.

Specielt USA og Danmarks destruktion af Gaddafi's "Man Made River" med uranium depleted bullets og dermed forurening i 1.000-vis af år af en vandforsyning, der fungerede som irrigering/vanding af hele den Libyske ørken samt gratis rent vand til de to fattige lande syd for Libyen: Niger og Chad, er en forbrydelse ikke kun imod det stakkels Libyske folk, men hele menneskeheden.

Danmark foretog 15% af disse krigsforbryderiske bombetogter.

Danmark skal betale krigsskadeerstatning for vores deltagelse i disse ulovlige angrebs – og plyndringskrige.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 15 Benyttelse af Falske Flag operationer forbydes.

15. Minimums fængselsstraf for alle der deltager i ”falsk flag”-operationer a la operation Northwoods og operation Gladio. Regeringen pålægger hæren aldrig at benytte ”falsk flag” operationer.

• a. Brug af ”agent provocateurs” er strengt forbudt for alle regeringer og hemmelige efterretningsvæsener.

• b. Der arbejdes på en global (og national) lovgivning til beskyttelse af ”whistleblowers”. (Whistleblowers taler om kriminelle handlinger foretaget af offentlige og private aktører i samfundet).

KOMMENTAR:

Vestlige lande har en lang tradition for at benytte falske flag i internationale "relationer" som undskyldning for at starte ulovlige krige. Der bliver undervist i emnet på alle militærakademier. Listen over disse forbrydelser imod menneskeheden er lang, her er blot nogle få eksempler.

Eksempler:

Operation Ajax hvor CIA indrømmer at de fjernede den lovligt valgte præsident Mossadegh.

Operation Northwoods som John F Kennedy fik stoppet, hvor CIA ville bombe uskyldige amerikanere og give Cuba skylden.

Gulf of Tonkin episoden hvor US Military påstod at Nord Vietnameserne havde bombet et af deres skibe. Hvilket var en løgn designet til at få USA til at starte Vietnam krigen med 3 Mio døde til følge.

Operation Gladio hvor man bombede civile og gav kommunisterne skylden for det. Efter bombningen af stationen i Bologna blev det for meget for enkelte ministre i den Italienske regering, som kom ud og afslørede at det var CIA, der stod bag.

Den grædende Kuwaitiske ambassadør datter i FN med "kuvøse-babierne".

Milosevic krigsforbrydelser. Milosevic blev pure frifundet ved den Internationale Domstol i Haag.

Den anden Gulf krig og Saddam Husseins "masseødelæggelsesvåben". Dem var der heller ingen af.

Gaddifi slår sin befolkning ihjel. Uafhængige Britiske undersøgelser har siden vist at det var pure opspind. Man stjal hans 143 ton guld, der skulle bruges til at skabe en ny valuta for Afrika og hans olie. Landet er nu i borgerkrig og fuld af ISIS terrorister.

Assad bomber sin civilbefolkning med kemiske våben. Ligeledes løgn.

Alle journalister der har deltaget i disse medieløgne, skal undersøges af den kommission, der bliver nedsat under det kommende retsopgør.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

http://www.washingtonsblog.com/2016/02/58-admitted-false-flag-attacks.html

 

Mærkesag nr 16 Lån fra IMF og World Bank gøres rentefri.

16. Alle lån fra World Bank og IMF gøres rentefrie.

• a. U-lande med et BNP på under USD 10.000 per person eftergives al udlandsgæld.

• b. U-landes Nationalbanker skal være uafhængige af Banque de France, Bank of England, Federal Reserve og andre udenlandske privatejede/kontrollerede centralbanker.

• c. Befolknings tilvæksten. Her sættes fokus på en kombination af gratis uddannelse i hele verden og en minimums pension til alle voksne fra de fylder 50 år (f.eks. USD 100 pr borger over 50 år om måneden). Således støttes ikke tvangsvaccinationer og sterilisationer.

KOMMENTAR:

Når et land har brug for international økonomisk støtte, er det kun hjælp, hvis landet låner rentefrit.

Hvis man tager rente, som IMF og World Bank har for vane, ender det med, at landet kommer i dybere økonomisk krise og ude af stand til at betale lånet tilbage.

Det hjælper heller ikke, at IMF og World Bank som regel afkræver en drakonisk neokonservativ økonomisk politik som betingelse for at give lånet. Betingelser som uvægerligt smadrer økonomien og enhver chance for at betale lånet tilbage. De er således til dato sket det samme, hver eneste gang IMF har hjulpet et land:

At landet får det værre end før, ikke kan betale lånet tilbage og ender med at privatisere/frasælge alle sine resourcer og største virksomheder til spot pris. Det er by design.

U-landene har allerede betalt sin gæld tilbage adskillige gange i form af høje renter, derfor bør den resterende gæld afskrives øjeblikkeligt.

Da I - landenes kolonier fik sin selvstændighed, blev den givet med betingelse af at deres National Bank skulle kontroleres af den tidligere kolonimagt. Dette er årsagen til at stort set alle U-Lande ikke har en passende pengemængde, og derfor er de by design helt ude af stand til at genere økonomisk aktivitet. Det er simpelthen en matematisk umulighed at genere økonomisk aktivitet, hvis landets pengemængde holdes på et minimum nærmende sig et 0 - punkt.

U - landshjælpen kunne man lægge om til en mindre pension til alle over 50, der ikke har mere end to børn. Det er mere humant end de tvangssterilisationsprogrammer, den globale elite forsøger at implementere i den tredie verden.

IMF og World Bank bør give 0% - rente lån til de lande, der har været ofre for de ulovlige angrebs – og plyndringskrige de sidste 26 år, og dermed hjælpe med en så hurtig genopbygning som muligt.

Ordliste:

BNP = Brutto National Produkt = Et lands samlede produktion.

IMF = International Monetary Fund.

Federal Reserve = Den Amerikanske privatejede Central Bank.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-dsiufhMu0&t=7s

 

Mærkesag nr 17 Slut med frihandelsaftaler der blot giver mere magt til multinationale selskaber.

17. Danmark kan ikke indgå Internationale Frihandelsaftaler, der giver udenlandske firmaer rettigheder, som sætter dansk lov ud af kraft, uden en Grundlovsændring samt en Folkeafstemning med kvalificeret flertal.

• a. Det bør være sværere at tage patent. Det undersøges, om det bør kræves, at patentet skal benyttes, ellers ophæves det.

• b. Der arbejdes globalt for en strammere Monopol-lovgivning indenfor alle brancher. I dag samles flere og flere industrier på færre og færre firmaer, og det ødelægger den naturlige konkurrence.

KOMMENTAR:

De såkaldte frihandelsaftaler er designet til at tilgodese store multinationale selskaber, der på grund af reglerne om 'transfer pricing' stort set ikke betaler skat, eller i hvert fald blot et mindre symbolsk beløb.

Der skal laves bilaterale aftaler med U-lande, der tilgodeser deres chance for at opbygge et godt økonomisk fundament.

Det vigtigste her er en u a f h æ n g i g folkeejet nationalbank i ALLE lande i verden.

BIS, Bank of International Settlements, som var den bank der finansierede Hitler, lukkes ned øjeblikkeligt.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 18. Tvangsopløsning af firmaer der laver forbrydelser imod menneskeheden.

18. Lov om Tvangsopløsning af virksomheder, der begår forbrydelser imod menneskeheden, indføres. (F.eks. grove forureningssager eller start af krig med økonomisk vinding for øje).

• a. Alle virksomheder skal kunne holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder god forretningsskik. Det skal ikke være muligt at sende ansvaret til et moderselskab udenfor Danmark. Således straffes den øverste ansvarlige i det danske datterselskab.

• b. Ingen mennesker eller virksomheder må eje mere end 1/10.000 del af

• i. Våbenproducerende virksomheder. (Man må ikke kunne blive Milliardær på at starte en krig).

• ii. Medicinalvare firmaer. (Der må ikke være økonomisk incitament til at øge antallet af patienter/kunder).

• iii. Olieselskaber. (Jordens resourcer bør fordeles så retfærdigt og ligeligt som muligt).

KOMMENTAR:

Virksomheder skal ikke længere blot have muligheden for at betale sig fra at lave forbrydelser imod menneskeheden, de skal tvangsopløses. Hvis der er et overskud, efter virksomheden har betalt fuld erstatning, går dette naturligvis til aktionærerne af pågældende virksomhed.

Vi mener ligeledes, at der kan opstå habilitetsproblem eller "conflict of interest", hvis nogle ejer store aktieposter i virksomheder, der tjener penge på krig. Ligeledes hvis nogle ejer store aktieposter i Medicinalvarefirmaer og Olieselskaber, vi mener, der kan være et incitament til at begå handlinger, der ikke tjener almenvellet forsåvidt angår denne type virksomheder.

Dybest set kan det koges ned til: Ingen bør blive milliardærer på at føre krig, forurene eller holde mennesker i evig afhængighed af medicin.

Multinationale firmaer skal totalt udelukkes fra genopbygningsarbejdet af de lande, de har tjent penge på at føre krig imod.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 19 EU er ikke demokratisk, men styret af en Kommission, derfor ønsker vi en DAXIT.

19. I dag har Europa-Parlamentet stort set intet at skulle have sagt. Det er den ikke-folkevalgte Kommission, der træffer alle beslutninger og laver alle lovene. I sin nuværende opbygning er EU ikke demokratisk og JFK21 - JordenFrihedKundskab kan ikke støtte denne udemokratiske konstruktion. Vi vil stemme for et DAXIT. Og efter et DAXIT lave bilaterale aftaler, der ikke fratager Danmark sin suverænitet til at bestemme over sit eget område uden indblanding fra ikke-folkevalgte bureaukrater i et andet land.

• a. I et potentielt Europæisk samarbejde bør Kommissionen udelukkende udføre administrativt arbejde.

• b. Ministerrådene bør udelukkende være samarbejdsorgan med henblik på at udføre et folkevalgt Europa-Parlamentets beslutninger så effektivt som muligt.

• c. ECB (den Europæiske Centralbank) underlægges Finansministrene i Ministerrådet.

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Kommentar:

George Soros besøgte EU Kommissionen 42 gange i 2017.

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 20 Stemmemaskiner forbydes.

20. Stemmemaskiner forbydes i demokratiske valg. Kun papirstemmesedler godkendes. Medmindre der findes en løsning, hvor man benytter block-chain teknologi, og den sikrer stemmeafgiverens fulde anonymitet.

• a. Alle valg bør kontrolleres af internationale uafhængige organisationer.

• b. Skattefrie fonde og velgørenhedsorganisationer må ikke engagere sig i politisk arbejde, hverken udenrigspolitisk, uddannelsespolitisk eller sundhedspolitisk. Demokratiet er kun for mennesker.

KOMMENTAR:

Der har været noteret stemmesvindel i USA da John Kerry og Al Gore stillede op som præsidentkandidater, og igen nu under demokraternes interne valg af kandidat, hvor Bernie Sanders blev snydt.

I video’en nedenfor læg mærke til den gode kvindes reaktion, da det går op for hende, hvor drakoniske disse mennesker, der ejer stemmemaskinerne er. At kunne svindle med stemmemaskiner er indtil det sekund fuldstændig utænkeligt for hende.

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfZvqnqN6wg

Hacking Democracy Stemmemaskine svindel. Danske undertekster.

JFK21 er imod elektroniske stemmemaskiner. Eftersom de blev hacket under flere valg i USA.

YOUTUBE.COM

http://www.scoop.co.nz/stories/HL0411/S00223.htm

 

Mærkesag nr 21. Naturmedicin ligestilles med Pharmaceutika.

Sundhedspolitik

21. Naturmedicin ligestilles igen med konventionel medicin og pharmaceutika.

• a. Universiteterne skal ud over patenterbar syntetisk medicin også uddanne i naturlig upatenterbar medicin.

• b. Sundhedsstyrelsen og praktiserende læger må ikke sponsoreres af medicinalvareindustrien.

• c. Forskere, der har modtaget økonomisk støtte eller sponsorater, skal offentliggøre det i deres afhandlinger.

• d. En omsætningsafgift på 10% på al patenterbar syntetisk medicin og al naturlig upatenterbar medicin indføres. Hele provenuet herfra bruges til at forske i både patenterbar medicin og naturmedicin. Resultatet heraf stilles til rådighed for alle.

• e. Der undersøges om den Schweiziske model, hvor ”pengene følger patienten”, (det vil sige at patienten vælger den mest passende behandling), er bedst.

f. Medicinalvarefirmaer, der er idømt bødestraf eller har indgået ”out of court”-settlement til mere end USD 1 mia som følge af at have sendt sundhedsfarlig medicin på markedet, skal skrive det på alle deres produkter i mindst 10 år. I særligt grove tilfælde kan firmaet tvangsopløses og alle værdier frasælges. Et eventuelt overskud herfra udbetales til aktionærerne.

g. Ingen. Hverken mennesker eller firmaer kan tage patent på liv. Hvis man vil forske i genmanipulation, skal det ske til hele menneskehedens fordel.

• h. Vi er ligeledes principielt imod microchipning af mennesker.

• i. Maximum 30 km til en skadestue.

• j. Producenter af allopatisk medicin kan kun markedsføre produkter såfremt de tager ansvar for sikkerheden ved anvendelsen af disse i modsætning til i dag, hvor f.eks. producenter af vaccine fraskriver sig et ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

http://www.nydailynews.com/entertainment/de-niro-kennedy-offer-100g-proof-vaccines-safe-article-1.2973956

Billede: http://universitynaturalmedicine.org/

 

Mærkesag nr 22. Landbrug skal være økologisk og GMO-frit.

Landbrugspolitik

22. Landbruget skal være 100% statskontrolleret økologisk.

• a. Alle pesticider forbydes.

• b. Landbruget lægges om til 100% GMO frit (også dyrefoder). Gerne biodynamisk.

• c. Vi arbejder hen imod øget fokus på at genopette økosystemer, herunder via permakultur.

• d. Landbrug der nedbryder topsoil/humuslaget nedlægges.

• e. Dyr i landbruget skal have bedre vilkår, herunder adgang til at komme udendørs.

• f. Dyr må ikke lide på noget tidspunkt under slagtningen.

• g. Landbrugsreform med lettere adgang til at opsplitte landbrug indføres, således at der kommer flere mindre landbrug.

• h. Bopælspligt genindføres i landbruget for ejerne.

• i. Planten hamp lovliggøres at udnytte til de utallige formål, den kan benyttes til, herunder som erstatning for petrokemiske produkter, stål, plactic, madvarer, tøj med meget mere. (se http://www.voteindustrialhemp.com/)

 

KOMMENTAR:

Der ansættes landbrugskyndige, der hjælper til med at genopbygge de lande Danmark har tæppebombet i de ulovlige angrebs – og plyndringskrige. Disse landbrugskyndige sendes afsted på Danmarks regning og bidrager så godt de kan, hvis det pågældende land ønsker vores hjælp, erfaring, ideer og input.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Understanding the Hemp Plant and its 50,000 Uses and Benefits!

VOTEINDUSTRIALHEMP.COM|BY JEFF MEINTS

 

Mærkesag nr 23 Virksomheder skal tvinges til at rydde op efter sig.

Miljøpolitik

23. Virksomheder, der forurener, skal løbende hensætte passende beløb til at dække anslåede omkostninger til rensningen. I særligt grove tilfælde kan virksomheder tvangsopløses.

• a. Lettere adgang for stater til at søge erstatning hos ejerne af virksomheder, der forurener. (F.eks. venter 160.000 miner i USA på at blivet renset, idet ejerne har tømt virksomheden, der ejede minerne for værdier og ikke afsat passende beløb til rensning).

• b. Aktionærer i virksomheder, der forurener, hæfter solidarisk for rensningen af naturen. Der arbejdes globalt på, at man skal kunne beskatte aktionærerne 20 år tilbage i tiden, hvis ikke der blevet hensat tilstrækkelige beløb til oprensningen.

• c. Vejrmodifikation og geo-engineering kan principielt kun tillades af et flertal i Folketinget, og derpå godkendt af en folkeafstemning. Derpå skal hvert enkelt forsøg på at modificere vejret debatteres offentligt i Folketinget, og kræver et flertal på 2/3 af Folketingets medlemmer. Faktisk er der i Nürnbergkonventionen skrevet, at forsøg med hele grupper eller dele af befolkningen kun må foregå med individuelt indforstået samtykke. Dette gælder således også i Danmark.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 24 Målsætning at alle børn bevarer nysgerrigheden og glæden ved at lære, som er medfødt.

Uddannelsespolitik

24. Folkeskolereform, hvor tre årgange slås sammen i større ”hjemmeområder” med ca 80 elever og dermed også minimum 5 – 8 lærere med store fællesrum, køkkener med undervisning og økohavebrug til eleverne. (Der er pt. 1 lærer per 10 elever i Folkeskolen).

• a. Børnene kommer frit/flex-tid mellem 8 – 10, hvor de har ”egen tid” til fordybelse. Undervisning mellem 10 – 14 hvor børnene bliver undervist på et niveau, der passer til dem hver især. Mellem 14 – 17 ligeledes ”egen tid” til fordybelse, sport, kunst og andet. Børnene kan gå hjem kl 14 eller blive længere, hvis de vil.

• b. Unge mennesker skal lære at tænke kritisk og belønnes herfor ved karaktergivningen. Samfundet har brug for unge mennesker, der kan tænke ”uden for boksen”.

• c. Børnene undervises med hensyntagen til hvert barns individuelle indlæringsmønster/-system således, at alle børn så vidt muligt opnår deres fulde potentiale.

• d. Undervisningen baseres såvidt muligt på Trivium og ikke udenadslære.

• e. Der skal undervises i medielogik og medieløgne og propaganda, f.eks Edward Bernays og USA aviser i 1917 før WWI.

• f. Der skal undervises i, hvem der finansierer begge parter i en krig.

• g. Al mobning er forbudt. Skoleinspektøren drages til ansvar for, at mobning ikke forekommer.

• h. Ligeledes lettere adgang til hjemmeundervisning og lokale mindre privatskoler i lokalrådene/sognene.

• i. Det undersøges om en ”pengene-følger-barnet-model” kunne virke.

• j. Mindst een skole i hver kommune tilbyder WIFI-fri undervisning.

KOMMENTAR:

Vi skal have en skole, hvor børnene kan lide at være. Hvor den vigtigste opgave er at bevare børns selvværd. Med selvværdet intakt er indlæring meget nemmere. Derpå skal lærerne undervises i, hvorledes man tager udgangspunkt og viser hensyn til hvert enkelt barns indlæringssystem. Herunder om barnet er visuelt, auditivt eller kinaestetiker. Lærer bedst ved at se, høre eller gøre/røre ting. Om barnet lærer bedst om morgenen eller senere op ad formiddagen. Om barnet lærer bedst siddende eller liggende. Med mange flere udflugter og lærerige oplevelser inkluderet i undervisningen, herunder museumsbesøg, skuespil, mini-landbrug, madlavning, sløjd. Man bør såvidt muligt tage udgangspunkt i barnets interesser og undervise i forskellige fag der understøtter den interesse.

Når tilstrækkeligt mange lærere er uddannet i ovenstående indlæringstilgange, så tilbydes de lande vi betaler krigsskadeerstatning til at få inspiration i form af uddannelseskonsulenter i ovenstående metoder til de lande, der måtte ønske det.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 25 Slut med løgne i mainstream medier.

Mediepolitik

25. Der arbejdes internationalt for at personer og virksomheder maximum må eje een avis/TV-station/Radio-station hver.

• a. Danske aviser, der ejes af udenlandske personer eller virksomheder, skal skrive det på forsiden.

• b. Film og musik skal rates fra 1 – 10 for sit indhold af satanistisk propaganda.

• c. Alle borgere skal kunne kræve at TV og aviser dementerer falske påstande og fejlagtige informationer i samme format, som de blev fremsat.

• d. Aktive lyttere og seere støttes, og medierne søges decentraliseret såvidt muligt.

KOMMENTAR:

De danske medier fylder den danske befolkning med løgn. Let beviseligt. Lige fra den grædende Kuwaitiske pige i 1991, der fik startet den 1. Golfkrig, der kostede over 500.000 irakiske børn livet + et utal af voksne, herunder massakren af 130.000 forsvarsløse irakiske soldater, der flygtede fra Kuwait, videre til medieløgnene om, at Slobodan Milosevic var værre end Hitler og havde KZ-lejre med videre. Det viste sig, at det hele var løgn, spundet af Bill Clinton administrationen, for at splitte et velfungerende og velstående land, Jugoslavien, op. NB! Slobodan Milosevic blev PURE FRIFUNDET ved den krigsforbryder dosmtol i Haag, som USA ikke accepterer kan retsforfølge amerikanske statsborgere. Hvis den kunne ville den få travlt, og kunne passende starte med Barack Obama, George Bush x2, Bill og Hillary Clinton. Vi kan fortsætte med løgnene om masseødelæggelsesvåben i Iraq ved den 2. golfkrig, Gaddafi der skulle have myrdet sin egen befolkning og Assad der skulle giftgasse sin egen befolkning. ALT SAMMEN PURE LØGN! Listen er endeløs. Senest den bemærkelsesværdige fuldstændige undladelse af DR og TV2 at kommentere Wikileaks, der IKKE har taget fejl i 10 år, afsløringer af Hillary Clintons utallige forbrydelser imod menneskeheden. Er der mon ikke een eneste lille journalist på DR og TV2, der aldrig har hørt om Wikileaks? Jeg mener ledelsen af DR og TV2 har brudt loven om ”public service”, at de er pligtige at orientere det danske folk med sande nyheder. Og at de øjeblikkeligt bør afskediges, og efterfølgende bør det undersøges om samme ledelse af DR og TV2 kan retsforfølges for at have hjulpet med krigsforbrydelser og terrorisme.

Hvis nogle af de lande vi har tæppebombet i ulovlige angrebs – og plyndringskrige ønsker vores politikere og journalister udleveret til retsforfølgelse i de pågældende lande, bør det imødekommes i den udstrækning, det ikke strider imod dansk eller international lovgivning.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 26 Energipolitik fri af fossile brændstoffer.

Energi politik

26. Investeringer i vedvarende energi suppleres med investeringer i forskning i andre energiformer. Alger, brint, fotosyntese som eksempler. Og kombination af formerne.

KOMMENTAR:

Der bør forskes meget mere i alternative energiformer og vedvarende energi. Resultaterne bør stilles til rådighed for menneskeheden.

Det anslås iflg. Stepehen Greer, at der i dag eksisterer mere end 4000 allerede patenterede metoder til at tappe energi fra omgivelserne. http://www.siriusdisclosure.com/suppressed-energy-technologies/

http://www.panacea-bocaf.org/patentoffice.htm Den etablerede videnskab benægter hårdnakket eksistensen fordi man fra højeste sted ønsker at bevare kontrollen med energien og beskatningen heraf. Faktum er, at vi alle for længst kunne have haft helt ren og omtrent gratis elektrisk energi til alt vi ønsker. Der findes mange eksempler på opfindere af såkaldte frienergimaskiner. De fleste dør hurtigt under mystiske omstændigheder, havner i fængsel eller bliver helt tavse og forsvinder fra offentligheden. Et af de kendteste tilfælde er Stanley Meyer, der fik sin bil til at køre på spaltet vand. Han kørte tværs over USA kun på vand i sin bil.

De lande Danmark har tæppebombet i de ulovlige angrebs – og plyndringskrige bør kompenseres fuldt ud for den olie, guld og andre værdier, der er blevet stjålet fra dem under den ulovlige besættelse udført af vores tropper.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Stanley Meyer Website large resource of information www.waterfuelcell.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer's_water_fuel_cell

 

Mærkesag nr 27 Politiet decentraliseres og kommer tættere på borgerne.

Politi

27. Politiet decentraliseres, således der bliver een politistation i hver kommune og med minimum en politibetjent allokeret til hvert sogn/lokalråd.

Herudover mener vi også et vigtigt retspolitisk tiltag, er at øge strafferammerne for alle former for voldskriminalitet. Og der skal være en uafhængig instans, der vurderer om politiet efterforsker voldskriminalitet i tilstrækkelig grad.

KOMMENTAR:

Lov og orden er et af fundamenterne for et velfungerende samfund. For at politiet bedst kan varetage sin vigtige opgave, mener vi at også her vil decentralisering være at foretrække. Det vil give mere nærhed og ofte et bedre beslutningsgrundlag, hvis politiet kender nærmiljøet endnu bedre end de gør i dag.

Desuden mener vi, det er forkert, at man i dag straffer økonomisk kriminalitet hårdere end kriminalitet imod mennesker. Og at man straffer mennesker hårdere end virksomheder. Mennesker kommer i fængsel, men virksomheder får ofte blot en bøde, eller hvis de har hjemmehørende i udlandet ofte ingen konsekvens.

Enhver form for bandekriminalitet slås der hårdt ned på. Al tom snak om ”dialog” og ”integration”, der har stået på i 40 år, stoppes øjeblikkeligt. Kriminalitet straffes. Basta. Alle beboere i Danmark har ret til at nyde et fredeligt liv uden at bekymre sig om bandekriminalitet.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 28 Religion er en privat sag.

Religion

28. Religion er en privat sag. Staten er sekulær.

Danmark kan på ingen måde regeres af religion. Denne regel gælder for politikere, dommere og ledende embedsmænd i det offentlige.

KOMMENTAR:

Her tænkes specielt på fundamentalistiske kristne, Wahabiister og Salafister indenfor Islam og jøder der følger Talmud bogstaveligt også ofte kaldet Shabbatei Zevi følgere eller Jacob Frankister, men også Satanister af enhver udstøbning herunder medlemmer af loger der tilbeder Lucifer. Alle ordentlige fredelige kristne, muslimer, jøder og andre trosretninger, herunder atheister/scientister og agnostikere, der alle har tilfælles at de bekender sig til at lave verden bedre er naturligvis velkomne i offentlige hverv, sålænge deres tro er noget de praktiserer uden for deres arbejdstid.

Hele den danske befolkning, troende og ikke-troende, opfordres til at bede de overvejende muslimske lande om tilgivelse for de kriminelle gerninger et enigt Folketing har udført på vores lands vegne i de ulovlige angrebs – og plyndringskrige, og aktivt deltage i brainstorming om, hvorledes vi bedst kan kompensere dem og således genoprette vores identitet som et fredeligt næstekærligt folk baseret på kristne værdier, herunder ikke mindst: Du må ikke slå ihjel.

Det er utilgiveligt, hvad vi har gjort, men man kan håbe at de overlevende vil vise næstekærligt storsind og tilgive os alligevel. Helt ufortjent naturligvis. Hvis de gør, kan vi i taknemmelighed endnu bedre deltage i genopbygningen af deres smukke lande.

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag 29 Danmark melder sig ud af alle internationale aftaler, der binder os til at acceptere de standarder for fødevare kvalitet udfærdiget i Schweiz af Codex Alimentarius.

I stedet skal det danske fødevareministerium i samarbejde med Folketinget og bewfolkningen beslutte hvilke fødevarestandarder vi kan acceptere. Hvis andre lande vil være med til et FOLKEVALGT Codex Alimentarius – råd med folkevalgte repræsentanter, der KUN har offentligt tilgængelige møder og fuld aktindsigt, så kan JFK21 – JordenFrihedKundskab tilsutte sig et således Codex Alimentarius råd. I dette råd forbydes multinationale fødevareselskaber og store pharmaceutiske firmaer adgang til at udtale sig, kommentere hvis ikke direkte adspurgt og enhver form for lobbyisme forbydes totalt. Det skal være strafbart for alle medlemmer i et sådant råd, at modtage gaver, invitationer til ”konfrerencer” eller anden form for underholdning, hvor de kunne tænkes at blive influeret af disse typer virksomheder.

 

KOMMENTAR:

Fødevarestandarder og alle regler for hvor mange konserveringsmidler og giftstoffer, der må være i vores mad fastsættes i dag af et IKKE folkevalgt råd i Schweiz. Dette råd er stærkt influeret af de multinationale fødevareselskaber og store pharmaceutiske firmaer, der bruger formuer på at lobbyere og influere dette råd til at få standarderne til at være så lave som muligt til gavn for deres maxime om profitmaximering og til skade for menneskers sundhed og ve og vel.

Landene i den 3. verden der har været tvunget til at give multinationale firmaer kontrakter på at producere deres GMO landbrugsprodukter i den 3. verden som betingelser/vilkår for at opnå en låneaftale med IMF og World Bank ophæves.

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Mærkesag nr 30

Planned obsolescence eller planlagt forældelse forbydes, straffes med bøde og/eller pålægges heftig import told.

 

KOMMENTAR:

De sidste 100 år har mulitnationale firmaer arbejdet på at profitmaximere for enhver pris, inklusive naturens og til skade for Jorden og dens resourcer. Et eksempel af mange er fotokopieringsmaskiner der er indstillet til at gå i stykker efter et vist antal fotokopieringer. Et andet er EL-pærer. Man har stadig visse steder i USA EL-pærer der blev lavet for over 100 år siden, der stadig brænder.

 

Husk vælgererklæring: send email til folketingsvalg@jfk21.dk

 

Støt JFK21 - Jorden Frihed Kundskab

MobilePay 30 30 37 40

SWIPP 30 30 37 40

AL-Bank 5301 026 3080

Merkur 8401 129 8811

 

Partiprogram

Dette er et partiprogram designet til at gavne JORDEN, give dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker, dyr eller natur, baseret på facts, KUNDSKAB og visdom.

 

Læs eventuelt JFKs 3 gennemgående principper for det samfund vi kæmper for.

 

Hvis du er interesseret i at forstå baggrunden bedre, anbefaler vi, at du ser YouTube video'er med Mads Palsvig og følger med på den meget aktive facebook side:

 

https://www.facebook.com/jfk21/

 

Samt på YouTube: se video'er fra JFK - UNIVERSITY

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEgrS-KSTTHOKeqvK7QvaZCExlWqhktqN

 

Læs også: